บริการ

โครงการ : จัดห้องเรียนอัจฉริยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

การเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม เข้ามามีบทบาทให้ครูผู้สอนสามารถเสริมสร้างทักษะและเชาว์ พัฒนาผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม และด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) ในปัจจุบัน มีบทบาทในการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม ประกอบกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศได้บัญญัติถึงหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้ความสำคัญในการสื่อสารมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยแนวคิดดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ “จัดห้องอัจฉริยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ” เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในห้องเรียน โดยนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนภายในห้องเรียนให้ก้าวไกล เพื่อการสื่อสาร เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการระดับปฐมวัยที่ทันสมัยที่สุดทั้งในระดับจังหวัด และในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
  2. เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
  3. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันเจตนารมณ์ของหลักสูตร
  4. เพื่อให้มีสื่อที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

 

สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ปริญญา 089-894-2545